หอการค้าไทย อบรมหลักสูตร ” รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน “
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น..
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่