บ.ไบโอนิค ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร “รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน”

หอการค้าไทย อบรมหลักสูตร " รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน " วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่