เงื่อนไขในการจัดทำเว็บไซต์2018-10-17T07:48:06+00:00

Bionic Network Solution

ให้บริการ อย่างครบครัน  ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ และผู้ประกอบการ

เงื่อนไขบริการออกแบบเว็บไซต์

1. เริ่มออกแบบเว็บไซต์หลังจากที่ได้รับค่าบริการงวดแรกและลูกค้าส่งข้อมูลครบถ้วน 14 – 60 วันทำการ ไม่นับวันหยุด ** ตามแพ็กเกจที่เลือก **

2. ระยะเวลาการจัดทำเว็บไซต์ จะนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน หากมีการแก้ไขในช่วงจัดทำจะต้องเพิ่มเวลาในการออกแบบนั้นๆ

2.1 กรณีล่าช้าเกิดจากการรอข้อมูลลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาจัดทำตามความสมควร

2.2 กรณีล่าช้าเกิดจากการผิดพลาดจากโดเมนภายนอก (จดทะเบียนโดเมนจากที่อื่น) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาจัดทำตามความสมควร

2.3 ข้อมูลที่ต้องเตรียม เช่น รูปภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์บางส่วน หรือ สินค้า จำนวน 10 – 15 รายการ ตามแพ็กเกจที่เลือก เพื่อใช้ในการออกแบบและเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

3. เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งกำหนดการต่างๆกลับไปให้ทางลูกค้าทราบ ทั้งนี้จะระบุวันเสร็จงานอย่างชัดเจน

4. หากลูกค้าได้รับกำหนดการแล้ว ต้องการตรวจสอบความคืบหน้างานในแต่ละขั้นตอน กรุณาแจ้งชื่อเว็บไซต์ และกำหนดงานที่ต้องการทราบความคืบหน้า

5. เว็บไซต์จะสามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถึงวันเสร็จงานเท่านั้น ทั้งนี้ทางเราจะมีอีเมล์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

6. เมือมีการปรับแก้ไขเว็บไซต์เป็นจำนวน 2 ครั้ง หรือรอการแก้ไขระยะเวลาเกิน 7 วัน ทางเราจะเรียกเก็บงวดสุดท้ายก่อนเพื่อดำเนินการจัดอันดับเว็บไซต์ (SEO) ที่ Google,Yahoo,MSN หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งรายการแก้ไขมาได้หลังจากการชำระเงินงวดสุดท้าย

7. ทางเราจะเปิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าตรวจสอบใน URL ที่กำหนดหลังจากชำระค่าบริการงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจะเปิดเว็บไซต์ให้เข้าได้ปกติ

8. หลังจากชำระค่าบริการออกแบบเว็บไซต์งวดสุดท้ายแล้ว ลูกค้ายังสามารถแจ้งเรื่องแก้ไขเว็บไซต์ได้

9. ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระงวดสุดท้ายไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ได้รับใบเรียกเก็บงวดสุดท้ายทางอีเมล์ หากเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ระบบจะปิดเว็บไซต์โดยอัตโนมัติลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเปิดระบบเพิ่มเติม 1,000 บาท

10. หากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการงวดสุดท้ายเกินกำหนด 30 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบริการ หากต้องการเปิดใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเปิดระบบเพิ่มเติม 2,500 บาท

11. หลังจากชำระงวดสุดท้ายแล้วทางเราจะดำเนินการจัดอันดับเว็บไซต์ที่ Google Msn Yahoo และลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องการแก้ไขเว็บไซต์ได้ทางอีเมล์

12. ลูกค้าที่ขาดการติดต่อในการส่งข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ เกินกำหนด 30 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ โดยไม่รับผิดชอบใดๆ

13. มาตรฐานการออกแบบอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ จะดำเนินการแก้ไขภายใน 48 – 72 ชม. เมื่อเกิดปัญหา

ค่าบริการแก้ไขเพิ่มเติม : แก้ไขบล็อก 2,500 บาท, แก้ไขโปรแกรม 5,000 บาท, แก้โครงสร้างและตกแต่ง 5,000 – 10,000 บาท, เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ติดต่อ 081-279-3195

1. การแก้ไขเว็บไซต์จะใช้เวลา 5 – 10 วันทำการ โดยประมาณ หรือมากกว่านี้เนื่องจากจะต้องเช็คจากคิวงานในปัจจุบัน โดยจะมีการแจ้งวันตรวจสอบงานผ่านอีเมล์หรือระบบ SMS อัตโนมัติ

2. เมื่อลูกค้าต้องการเพิ่มเติมระบบเว็บไซต์นอกเหนือจากระบบเดิมที่มีอยู่จะเรียกเก็บเต็มจำนวนหลังจากได้รับค่าบริการตามที่ตกลงกันแล้วจะแจ้งวันตรวจสอบงานกลับไป

กรณีลูกค้าเก่า ออนไลน์เกิน 45 วัน (หลังเว็บไซต์เสร็จ) รับประกันการทำงานของระบบตลอดอายุการใช้งาน

3. ฟรีดูแลระบบเว็บไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดอายุการใช้งาน เช่น server ทำงานผิดพลาดหรือเว็บไซต์ล่ม

3.1. การดูแลระบบเว็บไซต์ ไม่ได้รวมถึง การออกแบบระบบงานใหม่ หรือเพิ่มเติมระบบงานเพิ่มเติมจากของเดิม เช่นการเพิ่มหน้า,กราฟิก,เปลี่ยนทีมเว็บไซต์

3.2. การแก้ไขเว็บไซต์ Miner Change จะเป็นการแก้ไขในส่วนของข้อมูลเว็บไซต์ในโครงสร้างเดิมของเว็บไซต์ ไม่ได้รวมถึง การออกแบบระบบงานใหม่ หรือเพิ่มเติมระบบงานเพิ่มเติมจากของเดิม

3.3. การแก้ไขเว็บไซต์ Major Change จะเป็นการแก้ไขเว็บไซต์ในส่วนของกราฟิกและการย้ายต่ำแหน่ง ไม่ได้รวมถึง การออกแบบระบบงานใหม่ หรือเพิ่มเติมระบบงานเพิ่มเติมจากของเดิม

1. รับประกันการทำงาน แก้ไขความผิดพลาดของเว็บไซต์ ตลอดอายุการใช้งาน

2. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถส่งข้อมูลมาให้ทางเรา โดยทาง E-Mail และระบบอัพโหลดไฟล์ * หากลูกค้าต้องการข้อมูลขั้นสูง User + Pass (FTP) เพื่อเข้าไปจัดการเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น ทางเราจะยกเลิกการรับประกันระบบทันที

1. ลูกค้าจะต้องทำการต่ออายุเว็บไซต์ ก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 7 – 14 วัน ทั้งนี้จะมีอีเมล์แจ้งเตือนเว็บไซต์หมดอายุแจ้งให้ท่านทราบ หากในกรณีอีเมล์แจ้งเตือนไม่ถึงผู้รับ ท่านสามารถต่ออายุได้หลังจากวันหมดอายุ ไม่เกิน 14 วัน

2. หากไม่ได้ทำการต่ออายุ เกิน 1 เดือนจากวันที่กำหนด ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งระบบใหม่ + เปลี่ยนชื่อโดเมน 2,500 บาท แยกจากค่าต่ออายุรายปี

3. ค่าต่ออายุรายปี 2,500 – 5,000 บาท *หรือตามแพ็จเกจที่เลือก จะเป็นค่าต่ออายุ โดเมน + โฮสติ้ง ไม่ใช่ค่าบริการเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์

โอนย้ายเว็บไซต์/ขอรหัสการโอนย้าย/ยกเลิกบริการ หมายถึง เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์)

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ลูกค้าแจ้งโอนย้ายเว็บไซต์ได้ที่แบบฟอร์ม  https://www.bionic.co.th/transfer-website/
2. หลังจากได้รับข้อมูลเจ้าน้าที่จะดำเนินการภายใน 24-48 ชั่วโมง และส่งรหัสปลดล็อคการโอนย้ายให้กับท่าน
3. ท่านนำรหัสโอนย้ายนี้ส่งให้กับผู้บริการรายใหม่ และจะต้องทำการแจ้งการโอนย้ายก่อนหมดอายุ 60 วัน
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

2. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ

3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ bittorent, tracker, pirate software, Hacker, Warez, Crack, Backdoor, Phishing เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

5. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

6. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ online streaming, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม

7. ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing

8. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

9. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

10. เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

11. ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

1. ข้อมูลที่สมาชิกส่งให้ผู้บริการในการจัดทำ เช่น ข้อความ รูป สินค้า ฯลฯ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

3. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

4. ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเวบไซท์ต่างๆ (Message Board) ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

5. สมาชิกที่มีระบบจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง หากมีการกระทำที่ผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

6. ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับ (ปอท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อเกิดปัญหาทุกกรณี

1. เว็บไซต์ที่ติดมัลแวร์อันเนื่องมาจากการกระทำโดยผู้อื่น หรือช่องโหว่โปรแกรมที่ไม่ได้รับการอัพเกรด ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้งาน โดยจะมีรูปภาพแสดง ระงับการใช้งานเว็บไซต์ หากแก้ไขแล้วจะสามารถเปิดใช้งานตามปกติ

2. มัลแวร์หรือไวรัส เมื่อมีการตรวจพบจาก Google จะแสดงว่า เว็บไซต์นี้อันตรายทันที หากมีการเตือนจากผู้ให้บริการ แล้วไม่มีการแก้ไข ผู้ให้บริการสามารถบอกเลิกสัญญาอายุเว็บไซต์ได้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเว็บไซต์อื่นๆ ใน Server

การร้องขอรหัส FTP แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.เว็บไซต์ (ไม่มี Theme ลิขสิทธิ์) * หากลูกค้าต้องการข้อมูลขั้นสูง User + Pass (FTP) เพื่อเข้าไปจัดการเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น สามารถส่งคำขอมาที่ [email protected] ใช้เวลา 1-2 วันทำการ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี

2.เว็บไซต์ WordPress (มี Theme ลิขสิทธิ์ติดตั้งภายใต้ชื่อบริษัท) * หากลูกค้าต้องการข้อมูลขั้นสูง User + Pass (FTP) เพื่อเข้าไปจัดการเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น มีขั้นตอนดังนี้

2.1 ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน (ยืนยันสำเนาถูกต้อง) ที่ตรงกับชื่อจดทะเบียนเว็บไซต์ของท่าน

2.2 ชำระค่าจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 2,500 บาท และเชื่อมต่อรหัสเข้าในเว็บไซต์ของท่าน

2.3 ส่งเอกสาร มาที่ Fax : 052-005-264

2.4 ทางบริษัทจะทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ให้ท่านใช้เวลา 3-5 วัน ** นับจากวันที่ได้รับเงินโอนและเอกสารครบถ้วน

2.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์ทุกกรณี

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายลิขสิทธิ์ 081-027-0320
ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ 081-279-3195

1. ลูกค้าสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้เองตามความสามารถของระบบเว็บไซต์ที่ได้สั่งซื้อบริการไว้ รายละเอียดดังนี้

1.1. ระบบมาตราฐาน ปี 2015 เป็นต้นไป ฟังก์ชั่นการทำงาน รองรับการใช้งาน คอมพิวเตอร์,แทปเลท,มือถือ  ** หมายเหตุ ตามความสามารถของทีมและระบบเว็บไซต์นั้นๆ ไม่สามารถเพิ่มเติมนอกจากนั้นได้ **
1.2. ระบบเว็บไซต์ รองรับการปรับขนาดอักษรตามหน้าจอ หากต้องการ fix ขนาด ลูกค้าสามารถทำรูปกราฟิกเพื่อเพิ่มลงในเว็บไซต์ได้

2.แพ็กเกจเว็บไซต์ ที่บริษัทได้ออกแบบไม่รวมถึงการเพิ่มข้อมูล ทางเราจะมีรหัสให้ท่านใช้งาน ** หมายเหตุ หากต้องการให้บริษัทเพิ่มข้อมูลจะมีค่าบริการในการเพิ่มข้อมูล ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูล ข้อความ รูปภาพประกอบ ที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้ **

3.กรณีที่ลูกค้า มีรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหารูปทดแทน หรือลูกค้าได้ทำการซื้อลิขสิทธื์ภาพและเวกเตอร์ตกแต่งมาแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่และส่งกราฟิกนั้นมาให้เพิ่มได้ตามปกติ

ปัญหาที่เกิดจากการส่งไฟล์งานทาง Line

  1. ไฟล์รูปและอื่นๆ ถูกบีบอัดจากโปรแกรมทำให้เสียคุณภาพความละเอียด
  2. ไฟล์ มีอายุไม่สามารถเก็บไว้เป็นเวลานานได้
  3. ไม่มีหลักฐานยืนยันในบางเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาขึ้น
  4. เจ้าหน้าที่ รับบริการแจ้งทางอีเมล์เท่านั้น
ติดต่อเรา